Från skuld till betalningsanmärkning

Vi ska här försöka beskriva förloppet från det att en skuld uppkommer till det att en betalningsanmärkning blir registrerad. Detta är ett förlopp så går relativt fort om man inte tar tag i vissa saker i tid.

En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina lån och andra räkningar i tid. På räkningarna anges villkoren för återbetalning av skulden, det vill säga hur och när betalningen skall vara fordringsägaren tillhanda. Detta skall ske senast på förfallodagen. Om gäldenären. det vill säga den som är ska betala, inte betalar sin skuld enligt de avtalade villkoren har kreditgivaren rätt att vidta åtgärder för att få betalt. Normalt skickar fordringsägaren en påminnelse med en extra avgift på där gäldenären uppmanas att betala sin skuld.

Det finns vissa uppfattningar om att fordringsägaren enligt lag, är skyldig att skicka ut en påminnelse då en betalning har uteblivit. Men så är inte fallet. Fordringsägaren kan skicka ut ett inkassokrav omedelbart efter att skulden har förfallit om han så önskar. Detta är dock något som är relativt sällsynt utan det brukar skickas ut en påminnelse först.

Inkasso

När det talas om betalningsanmärkningar och skulder talas det ofta om inkasso och inkassoföretag också. Men vad är det egentligen? Inkasso ses som en handling för att få tillbaka en skuld. Om den som har lånat ut pengar inte får dessa tillbaka kan han eller hon får hjälp av Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden. För att driva in skulden kan man välja att göra det på egen hand med hjälp av en inkassoåtgärd, eller så kan man ta hjälp av ett inkassoföretag.
Till hjälp finns det många olika inkassoföretag i Sverge. Enligt de regler kring inkassoföretagen som finns gäller det att en inkassoverksamhet inte får orsaka onödig skada hos den som är skyldig pengar. Inkassoverskamheten ska bedrivas på ett gott sätt, vilket kan innebära att trakasserier och onödiga kostnader inte får lov att förekomma.

När ett inkassokrav ställs krävs det vissa saker för att kravet ska vara giltligt. Bland annat måste borgenärens namn finnas med, alltså den som har lånat ut pengarna. Det måste finnas en förklaring till varför kravet finns, ett belopp måste finnas, eventuell ränta, eventuella kostnader för inkassokravet och en tid då skulden måste vara betald eller överklagad. Det måste även finnas information om hur personuppgifterna behanldas och sist hot om vad som sker om betalningen inte görs.

Bara för att man får ett inkassokrav betyder det inte att man får en betalningsanmärkning. För att få en betalningsanmärkning krävs det en fastställan av den uteblivna betalningen av en domstol eller någon annan myndighet så som kronofogdemyndigheten.

Hur lång tid tar då förloppet mellan skuld och betalningsanmärkning? Företagen har under de senaste åren skärpt och effektiviserat sina indrivningsrutiner. En påminnelse skickas ut cirka tio dagar efter att skulden har förfallit. Betalar du inte kommer ett inkassokrav ungefär 10 dagar senare. Om företaget fortfarande inte har fått betalt ansöker de om betalningsföreläggande hos kronofogden. Där tar det vanligtvis 20 – 30 dagar (bland annat beroende på hur hög arbetsbelastning myndigheten har för tillfället) innan kronofogden gör ett utslag och fastslår att du har en skuld att betala. Kronofogden tar då ut en avgift på 500 kr som läggs till din tidigare kapitalskuld. Alltså får du en betalningsanmärkning på 40 –50 dagar efter det att din skuld ursprungligen har förfallit.

Skriv gärna mer information